preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gorjani

Vijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ''POSTOJEĆIH UDŽBENIKA'' ZA šk.g. 2019/20.

Autor: Maja Greganović, 7. 6. 2019.

O S NO V N A  Š K O L A

G O R JA N I, Gorjani

KLASA: 402-01/19-01/14

URBROJ: 2121-19-19-01

Gorjani,  7.6. 2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVKU ''POSTOJEĆIH UDŽBENIKA''  ZA šk.g. 2019/20.

 

OŠ Gorjani provodi postupak nabavke ''postojećih udžbenika'' za šk.g. 2019/20.  Nabavka se provodi na način  utvrđen internim  Pravilnikom o provođenju jednostavnih nabava.

 

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj je Osnovna škola Gorjani, Bolokan 20, Gorjani

OIB: 38909870307

Odgovorna osoba  naručitelja je ravnatelj škole Damir Jukić, prof.

adresa elektroničke pošte: osgorjani@os-gorjani.skole.hr

Web stranica: www.os-gorjani.skole.hr

2. PODACI O SLUŽBI, ODNOSNO OSOBI ZA KONTAKT S PONUDITELJIMA

Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog između 8 i 14 sati, do roka za dostavu ponuda, u tajništvu škole.

Osoba ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima je tajnica škole Mirjana Marinović, tel. 031/853-009.

3. SUKOB INTERESA

Nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili povezane osobe predstavnika naručitelja  u sukobu interesa.

4. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabavka '' postojećih udžbenika'' za šk.g. 2019/20. koji su u upotrebi od 2014.g., prema Specifikaciji  koja je sastavni dio ovog poziva i količinama kako slijedi;

  • 2. razred        14   primjerka svakog naslova iz Specifikacije
  • 3. razred          5   primjeraka svakog naslova iz specifikacije
  • 4. razred        18   primjeraka svakog naslova iz specifikacije
  • 6. razred        14   primjeraka svakog naslova iz specifikacije
  • 7. razred          5   primjerak svakog naslova iz specifikacije
  • 8. razred        11   primjeraka svakog naslova iz specifikacije

 

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE

Procijenjena vrijednost predmeta  nabave iznosi 33.379,00 Kn (trideset tri tisuće tristo sedamdeset i devet kuna).

6. MJESTO ISPORUKE ROBE

Mjesto isporuke robe je Osnovna škola Gorjani, Gorjani, Bolokan 20.

Predmet nabave mora se  isporučiti  u pojedinačnim paketima koji sadrže jedan primjerak svakog naslova za pojedini razred sukladno priloženoj Specifikaciji ''postojećih'' udžbenika za šk.g. 2019/20.

Svaki paket mora imati popis naslova koji čine sadržaj paketa.

7. ROK ISPORUKE PREDMETA NABAVE

Najkasnije 30.8.2019.g.

8. SADRŽAJ PONUDE

Ponudu sačinjava:

  • Cijena predmeta nabave pojedinačno i ukupno prikazano bez PDV- a i s PDV-om. Ponuditelj ukupnu cijenu pojedine stavke izračunava kao umnožak količine stavke i njene jedinične cijene. Pojedinačna cijena stavke ne može biti veća od kataloške cijene iz Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole od školske godine 2014./2015.
  • odgovarajući izvod iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, a u kojem  su vidljivi podaci o odgovornoj osobi.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe. Ponuditelj ne smije mijenjati ili brisati originalni tekst Poziva na dostavu ponuda ili bilo kojeg priloga iz poziva na dostavu ponuda.

Cijena ponude izražava se u kunama.

9. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda mora biti pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda mora biti izrađena na papirnatom mediju.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnuta žigom.

Ponuda se predaje u izvorniku potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju je ovlaštena osoba pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). Svaki list ponude ponuditelj mora ovjeriti službenim pečatom i mora biti potpisan.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv. Ispravci moraju, uz navod datuma,  biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.

10.  NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se mogu dostaviti neposredno Naručitelju u  tajništvo škole, svaki radni dan od 08 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja i naznaka "NE OTVARAJ PONUDA''

Ponuditelj samostalno određuju način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

11. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 14. lipanj 2019. do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

Sve ponude koje nisu  zaprimljene u  roku neće se  razmatrati, te će biti  neotvorene vraćene ponuditelju.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu ponuda.

12. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PONUDITELJA

Odluku o odabiru ponuditelja Naručitelj će donijeti u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavu ponude. NEMA JAVNOG OTVARANJA PONUDA.

13. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva i ispravna ponuda s najnižom ukupnom cijenom.

Naručitelj će sklopiti  ugovor s jednim gospodarskim subjektom za cjelokupan predmet nabave.

14. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja po izvršenim ugovornim obvezama. Račun se ispostavlja Naručitelju a isplatu u ime kupca vrši Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

15. POVRAT DOKUMENTACIJE

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

16. POSEBNE ODREDBE

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo  ne odabrati niti jednu ponudu, sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

                                                                                                  Ravnatelj škole:

Damir Jukić, prof.

 


Priloženi dokumenti:
Popis_obaveznih_udzbenika_2019-2020.xls (69.50 KB)


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Info

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
idemo u srednju ....

e-Dnevnik

VAŽNO - za učitelje!!!

www.ettaedu.eu

Priloženi dokumenti:
Ettaedu.pdf

Sudjeluj i ti!

Anketa (mala)
Koja je za Vas najvažnija stvar na svijetu?


Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 1. 2010.

Ukupno: 207428
Ovaj mjesec: 3095
Ovaj tjedan: 653
Danas: 9
CMS za škole logo
Osnovna škola Gorjani / Bolokan 20, HR-31422 Gorjani / os-gorjani.skole.hr / osgorjani@os-gorjani.skole.hr
preskoči na navigaciju